over de buurtvereniging

Buurtvereniging Zeeheldenbuurt is opgericht in 1998. Het is de vierde vereniging op rij voor bewoners van de Zeeheldenbuurt. De eerste was Eensgezindheid (1923: de eerste buurtvereniging in Leiden). Na de Tweede Wereldoorlog werd de rol van Eensgezindheid  eerst overgenomen door Speeltuinvereniging ‘Ons Eiland’ (1946) en later door de Stichting Welzijn Zeeheldenbuurt (1982).

Zie over de geschiedenis van de buurt verder onder ‘OVER DE WIJK’

Doel en taken vereniging

Het doel van Buurtvereniging Zeeheldenbuurt is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de bewoners van de Zeeheldenbuurt in Leiden, met betrekking tot hun ‘woon- werk- en leefomgeving’ (artikel 2 van de statuten). De vereniging houdt de bewoners op de hoogte van de plannen voor de buurt van de gemeente en andere instanties, overlegt met de bewoners hierover en behartigt hun belangen naar buiten toe.

U kunt de statuten van de buurtvereniging opvragen via het contactformulier rechts op deze pagina.

Wat doen we concreet?

De buurtvereniging houdt de bewoners van de Zeeheldenbuurt op de hoogte via de website, de buurtkrant en flyers.

De vereniging overlegt met de bewoners via de Algemene Ledenvergadering, andere openbare bijeenkomsten (bijvoorbeeld over de Gebiedsvisie of over de Ringweg Oost).

Daarnaast bestaat er een Werkgroep Gebiedsvisie die de ruimtelijke plannen voor de wijk op de voet volgt en een Groencommissie voor groenprojecten in de wijk. Bewoners kunnen zich voor beide groepen opgeven. Soms worden ook enquêtes huis-aan-huis verspreid.

Om de belangen van de bewoners van de Zeeheldenbuurt te behartigen, neemt de buurtvereniging deel aan de volgende overleggen:

 • Voorzitters Overleg Oostelijke Binnenstad
 • Buurtkaderoverleg van de binnenstadswijken met de wijkmanager en wijkagenten;
 • Samenwerkende buurt- en bewonersorganisaties in Leiden Oost (Ringweg Oost)
 • LAB071: een participatieproject van Leiden samen met Leiderdorp om de bereikbaarheid van de regio te verbeteren.

Daarnaast overlegt de vereniging wanneer dat nodig is met de gemeente en met raadsleden, en andere organisaties als Libertas en Portaal.

Ten slotte organiseert de vereniging gezelligheidsbijeenkomsten, bijvoorbeeld een historische avond over de wijk met stadshistoricus Cor Smit en burendag (jaarlijks).

Wat speelt er op dit moment?

Vermoedelijk zullen de volgende plannen de komende jaren van invloed op de buurt zijn:

 • plannen van woningcorporatie Portaal met haar vooroorlogs bezit in de wijk;
 • plannen om de bereikbaarheid van Leiden te verbeteren, met misschien toch opnieuw een oostelijke rondweg langs De Waard (?);
 • het plan voor een gebiedsvisie voor De Waard (nu: wijkvisie);
 • het plan om Speeltuin ‘Ons Eiland’ een bredere welzijnsfunctie in de wijk te geven;
 • plannen voor de herontwikkeling van de Meelfabriek
 • het plan voor de aanleg van het Singelpark langs de westkant van de wijk.

De buurtvereniging concentreert zich komend jaar op het maken van de wijkvisie. In tegenstelling tot de Agenda Gebiedsvisie staan de wensen van de buurtbewoners voor de toekomst van de buurt centraal. De vereniging is opdrachtgever voor deze visie en de gemeente geeft subsidie ervoor.

Wilt u meepraten over de buurt?

Zie verder onder ‘WORD LID’

Wat heeft de buurtvereniging bereikt de laatste tijd?

Zie hiervoor onder ‘RESULTATEN VAN DE BUURTVERENIGING’

Andere organisaties van bewoners en ondernemers in de buurt

Naast buurtvereniging Zeeheldenbuurt zijn er ook andere organisaties die zich inzetten voor de woon- werk en leefomgeving van de bewoners in de Zeeheldenbuurt:

 • Bewonerscommissie de Zeehelden is in 2009 opgericht om de belangen van de huurders bij Woningcorporatie Portaal te behartigen. De afgelopen jaren is er druk onderhandeld. Op dit moment (september 2013) heeft Portaal nog geen definitieve beslissing over haar bezit in de buurt genomen.
 • Speeltuinvereniging ‘Ons Eiland’ beheert de speeltuin achter de Kortenaerstraat in de Zeeheldenbuurt. De vereniging organiseert daarnaast ook activiteiten voor kinderen. De gemeente is van plan de speeltuin grondig op te knappen en deze een bredere welzijnsfunctie in de wijk te geven.
 • Ondernemersvereniging De Waard behartigt de belangen van de ondernemers op Bedrijventerrein De Waard.